2018-01-29

Årsmöte

måndagen den 19/2 i Bångs kl. 19.00

Före mötet serveras kaffe och smörgås från 18.30.

Dagordning finns att läsa längre ned på denna sida. En utskriftsvänlig version finns att ladda ned här.
Papperskopior finns att hämta på kansliet från den 6/2 och kommer, tillsammans med övriga handlingar, finnas tillgängliga på mötet.

Årsredovisningen för 2017 kan laddas ned här.

Vid årsmötet kommer styrelsen föreslå en revidering av stadgarna. Det nya förslaget finns att läsa här.

Välkomna!
Styrelsen


1.    Mötet öppnas
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.    Fastställande av röstlängd för mötet.
4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.    Fastställande av föredragningslista.
6.    Val av protokolljusterare och rösträknare.
7.    Styrelsens berättelser.
       a.    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
       b.    Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste året.
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året.
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
13. Val av styrelse:
      a.    styrelsens förslag beträffande antal ledamöter
      b.    ordförande för en tid av ett år
      c.    halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
      d.    suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
14. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
15. Fastställande av:
      a.    Seglingssektionen
      b.    Kanotsektionen
      c.    Vattenskidsektionen
      d.    Motorbåtssektionen
      e.    Hamnsektionen
16. Minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
17. Övriga frågor.
18. Mötet avslutas
 

Publicerad: 2018-01-29
2019-01-18
Meddelande från valberedningen
2019-01-14
19.00 i Bångs
2018-03-07
måndagen den 9/4 i Bångs kl. 19.00
2018-01-29
måndagen den 19/2 i Bångs kl. 19.00
2017-07-11
Lördag den 26 augusti
Fler nyheter >>