Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 14 Februari 2024

Denna integritetspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelserdefinierade under följande villkor. Följande definitioner ska ha sammabetydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

 

Definitioner

För ändamålen med denna integritetspolicy:‍
• Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vårtjänst eller delar av vår tjänst.

• Företag (refererar till som antingen "Bolaget", "Vi","Oss" eller "Vårt" i detta avtal) avser Föreningen Sandviken Segelsällskap, Hamngatan 2 (Stenbryggan) 811 61 Sandviken.

• Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet som har tillgång till en webbläsare. Dessa filer innehåller information om din webbhistorik på den aktuella webbplatsen vilket ger en möjlighet att anpassa efter dina behov.

• Land avser: Sverige

• Enhet avser vilken enhet som helst som kan komma åt tjänsten såsom en dator,en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

• Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad elleridentifierbar individ.
• Tjänsten hänvisar till webbplatsen.

• Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlaru ppgifterna för företagets räkning. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av företaget för att underlätta tjänsten,tillhandahålla tjänsten på uppdrag av företaget, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller för att hjälpa företaget med att analysera hur tjänsten används.
• Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användningen av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur(till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

• Webbplatsen hänvisar till Sandvikenssegelsallskap, tillgänglig från https://www.sandvikenssegelsallskap.se/

• Du avser individen som har åtkomst till eller använder tjänsten eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan individ får åtkomst till eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

 

Typer av insamlade data

Personlig information

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss medviss personligt identifierbar information som kan användas för att kontaktaeller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan innefatta, menär inte begränsad till:
•E-postadress
•Förnamn och efternamn
•Telefonnummer
•Användningsdata

 

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när tjänsten används.Användningsdata kan innefatta information som din enhetsinternetprotokolladress (till exempel IP-adress), webbläsartyp,webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för dittbesök, tiden som spenderats på dessa sidor, unik enhet identifierare och andradiagnostiska data.
När du använder tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi samla in vissinformation automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobilenhet du använder, din mobila enhets unika ID, din mobila enhets IP-adress,ditt mobila operativsystem, typ av mobil webbläsare du använder, unikaenhetsidentifierare och annan diagnostiska data.Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vårtjänst eller när du använder tjänsten via en dator, mobil enhet eller annanenhet som har tillgång till webbläsare.

 

Spårningstekniker och cookies

• Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten filsom placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra allacookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterarcookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Såvida du intehar justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies, kan vår tjänstanvända cookies.
• Flash-kakor. Vissa funktioner i vår tjänst kan använda lokala lagrade objekt(eller Flash-cookies) för att samla in och lagra information om dinapreferenser eller din aktivitet på vår tjänst. Flash-cookies hanteras inte avsamma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarcookies.

• Web Beacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kaninnehålla små elektroniska filer som kallas webbfyrar (även kallade klara gifs,pixeltaggar och single-pixel gifs) som tillåter företaget att till exempelräkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelandeoch för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrerar popularitetenför ett visst avsnitt och verifierar systemets och serverintegriteten).Cookieskan vara "Persistent" eller "Session" Cookies. Beständigacookies finns kvar på din persondator eller mobila enhet när du går offline,medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Vi använderbåde sessions- och beständiga cookies för de syften som anges nedan:

• Nödvändiga/Nödvändiga cookiesTyp: Sessionscookies
Administreras av: Oss
Syfte: Dessa cookies är viktiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga viawebbplatsen och för att du ska kunna använda några av dess funktioner. Dehjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning avanvändarkonton. Utan dessa cookies kan de tjänster som du har bett om intetillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att ge dig dessatjänster.
• Cookiespolicy / Cookies för godkännande av meddelandenTyp: Beständiga cookies
Administreras av: Oss
Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen avcookies på webbplatsen.
• Funktionscookies
Typ: Beständiga cookies
Administreras av: Oss
Syfte: Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använderwebbplatsen, såsom att komma ihåg dina inloggningsuppgifter ellerspråkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personligupplevelse och att undvika att du behöver ange dina inställningar igen varjegång du använder webbplatsen.För mer information om de cookies vi använder och dina val angående cookies,vänligen besök vår Cookiepolicy eller avsnittet Cookies i vår Sekretesspolicy.

 

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

• Att tillhandahålla och underhålla vår tjänst, inklusive att övervakaanvändningen av vår tjänst.
• Att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare avtjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olikafunktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

• För genomförandet av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpekontraktet för de produkter, föremål eller tjänster som du har köpt eller av något annat avtal med oss genom tjänsten.

• För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push-meddelanden angående uppdateringar eller informativkommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller avtalade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringarna, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

• För att ge dig nyheter: Till exempel: specialerbjudanden och allmäninformation om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.
• Att hantera dina förfrågningar: För att hantera dina förfrågningar till oss.

• För företagsöverlåtelser: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av våra tillgångar, vare sig som ett fortsatt företag eller som en del av konkurs, likvidation, eller liknande förfarande där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänstanvändare är bland de tillgångar som överförs.

• För andra ändamål: Vi kan använda din information för andra ändamål, så som dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten av vårareklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

 

Vi kan komma att dela din personliga information i följandesituationer:

• Med tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analyseraanvändningen av vår tjänst och för att kontakta dig.

• För företagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra din personligainformation i samband med eller under förhandlingar om eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

• Med affiliates: Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa affiliates respekterar denna integritetspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står undergemensam kontroll med oss.
• Med affärspartners: Vi kan komma att dela din information med våraaffärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster och kampanjer.

• Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare, kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.

• Med ditt samtycke: Vi kan avslöja din personliga information för andra ändamål med ditt samtycke.

 

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla våra juridiska avtal och policyer. Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet under en kortare tidsperiod. Förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättrafunktionaliteten hos vår tjänst eller när vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

 

Överföring av dina personuppgifter

Dina uppgifter, inklusive personuppgifter, behandlas på bolagets verksamhetskontor och på alla andra platser där de parter som är inblandade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till och underhållas på datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de från din jurisdiktion.
Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen. Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats, inklusive säkerheten för Dina uppgifter och annan personliginformation.

 

Avslöjande av dina personuppgifter

Affärstransaktion

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan företaget bli skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (till exempel en domstol eller en statlig myndighet).

 

Andra lagkrav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

• Följa en laglig skyldighet.

• Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom.

• Förebygga eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten.

• Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten.

• Skydda mot juridiskt ansvar.

 

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet eller metodförelektronisk lagring är 100%säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi integarantera dessabsoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn harförsett oss med personuppgifter så var vänlig kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke så kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du att dirigeras till den tredje parts webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredjeparts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy men vi kommer då attmeddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nyaintegritetspolicyn på denna sida. Vi kommer även att meddela dig via e-postoch/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst, innan ändringen träder ikraft och uppdaterar "Senast uppdaterad"-datumet högst upp i denna sekretesspolicy. Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämnamellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

 

 

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:
kansli@sandvikenssegelsallskap.se

Ta mig tillbaka
Inställningar för Cookies
Close Cookie Preference Manager
Inställningar för Cookies
Genom att klicka på "Acceptera alla cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser.
Till integritetpolicyn
Made by Flinch 77
Hoppsan! Något gick fel när formuläret skickades.